www.rvdijk.nl

For those who decide to build their own Flight Simulator cockpit


This website gives you a lot of current information around building your own cockpit ... and this will change the way you fly a simulator!


FSBUS and FSBUS Modular Package

FSBUS

FSBUS is een software interface ontworpen voor de DHZ cockpit bouwer. de hardware is ook met minimale elektronicakennis te bouwen. De interface maakt het mogelijk harware componenten, zoals schakelaars, rotaries, displays, enz. te laten communiceren met de flight simulator.

Het FSBUS systeem is een 'Application Programming Interface' (API), een verzameling functies en protocollen welke door derden kan worden gebruikt zonder kennis te nemen van de volledige broncode!

FSBUS is door Dirk Anderseck zo gemakkelijk mogelijk ontworpen, de broncode is geschreven in C en maakt het mogelijk op een goedkope wijze een functionele simulator cockpit te bouwen!

De FSBUS DLL maakt gebruik van FSUIPC (Flight Simulator Universal Inter-Process Communication system).
FSUIPC is oorspronkelijk gemaakt door Adam Szofran als FS6IPC en later verder ontwikkeld door Pete Dowson.
FSBUS is gratis te downloaden: FSBUS DLL


FSBUS is a software interface developed for the DIY cockpit builder, the hardware can be build with minimal electronics knowledge. The interface allows hardware components, switches, rotaries, displays, etc. to communicate with the flight simulator.

The FSBUS system is an Application Programming Interface (API), a collection of functions and protocols which others can use to interact with your application without knowing the entire source.
The FSBUS system is developed by Dirk Anderseck to allow flight simulator enthusiasts to build their own home cockpit. The system is inexpensive and highly functional, the syntax is written in classic C-style.

To link the FSBUS system to a simulator like Microsoft Flight Simulator it has to use FSUIPC (Flight Simulator Universal Inter-Process Communication system).
FSUIPC is developed by Pete Dowson and originally created by Adam Szofran in the form of FS6IPC.
FSBUS is freeware: FSBUS DLL


FSBUS Modular Package

FSBUS DLL is een fantastische interface voor die mensen die niet alleen het bouwen van een cockpit maar ook veel inspraak in de programmering van de aansturingsoftware willen hebben. Kennis van programmeren is dan onontbeerlijk en is voor velen een niet te nemen drempel. FSBUS Modular Package maakt het voor vele gebruikers eenvoudig.

De nieuwe interface is wel gebaseerd op de door Dirk Anderseck gemaakte DLL, echter alle componenten zijn al geprogrammeerd!
De GUI (grafische interface) maakt het programma gebruiksvriendelijk en geeft de gebruiker de mogelijkheid zelf alleen die modules te activeren die ook daadwerkelijk in uw cockpit zijn ingebouwd! De broncode hoeft niet meer geschreven te worden.
De instellingen en aansluitingen van uw cockpit componenten op de diverse FSBUS IO, FSBUS DISPLAY en FSBUS DO64 kunt u nu eenvoudig in de grafische interface wijzigen en blijven deze na een update van het programma onaangetast!
FSBUSmodular is Payware, een demo is gratis te downloaden: FSBUSmodular DEMO
Meer informatie over FSBUSmodular vindt u op FSBUSmodular


FSBUS DLL is a great interface for those people who not only build a cockpit, but also prefer to program the control software. Knowledge of programming is essential and is for many a not to take threshold.

It's based on the FSBUS DLL of Dirk Anderseck, however all the cockpit components are programmed!
The GUI (graphical interface) makes the program user-friendly and allows the user to activate only those modules that are actually built into your cockpit!
With this build in ini reader we can turn panels on and off by placing an enabled variable in an ini file.
The source code for the modules are ready and you have just to enter your settings and connections of your cockpit components on the various FSBUS IO, FSBUS DISPLAY FSBUS DO64 boards in the 'General' or 'Panel' ini file using the GUI (graphic interface). The ini's remain after an update of the program unchanged.
FSBUSmodular is Payware, a demo version is available: FSBUSmodular DEMO
More information regarding FSBUSmodular on FSBUSmodular


FSBUS Hardware

De benodigde FSBUS hardware is afhankelijk van uw bouwplannen, maar zijn voor de FSBUS DLL of de FSBUS Modular Package identiek. Wij geven u gaarne een overzicht van de PCB's:

The required hardware FSBUS depends on your building plans and are for the FSBUS DLL or FSBUS Modular Package identical. We will try to give you a simple ....give you an overview of the PCBs:

FSBUS COM

De FSBUS COM kaart is het seriële doorgeefluik voor de signalen die tussen de PC en de interface kaarten heen en weer gaan. Voor uw simulator cockpit is slechts één kaart nodig, aan te sluiten op de RS232 (seriële) poort van uw PC. De kaart heeft 6 aansluitmogelijkheden en omdat de interfacekaarten 'daisy chain' worden aangesloten (meerdere aansluitconnectors op een bandkabel) is dit ruim voldoende voor uw bouwproject.

The FSBUS COM interface amplifies the serial signals from and to the PC and converts her for the FSBUS cable, the connection between this communication board and/or the FSBUS IO, FSBUS DISPLAY, FSBUS DO64, FSBUS SERVO or FSBUS STEPPER board. The FSBUS COM card has 6 connections and because the interface cards 'daisy chain' connection (connecting multiple connectors on a ribbon cable) this is more than enough for your building project.
Tutorial: QuickInfo FSBUS COM

FSBUS IO

FSBUS IO-controller is ontworpen om de in de zelfbouw cockpit gebruikte druktoetsen, schakelaars en rotaries aan te sluiten. De schakelaar interface heeft aansluitingen voor maximaal 64 druktoetsen met 1 ingang (pulsschakelaar), aan/uit schakelaars, rotaries en stappenschakelaars hebben 2 of meer aansluitingen nodig. Uiteraard kunt u op één kaart verschillende type schakelaars gebruiken.

Poort A ondersteunt zowel analoge als digitale interfaces. De PCB lay-out maakt het mogelijk verschillende configuratie. Er zijn twee aansluitblokken voor verschillende belangen.
Elke bit van Poort A kan worden ingesteld:

  • analoge ingang
  • analoge uitgang (puls met signaal)
  • digitale uitgang (LED's of lampen)

Poort A als analoge ingang.
Deze poort kan ook worden geconfigureerd voor maximaal 8 analoge ingang (potentiometers 10K).
Poort A als analoge uitgang.
Poort A heeft 8 analoge uitgangen. De analoge waarde wordt gegenereerd door een timer aangestuurde pulsbreedtemodulatie. Aan de analoge uitgangen kunt u bijvoorbeeld voltmeters, hoogtemeters of andere analoog aangestuurde instrumenten aansluiten. De verversingsinterval is 25ms.
Poort A als Digital Out.
Poort A heeft tot 8 digitale uitgangen. U kunt maximaal 8 lampen, LED's of andere componenten aansluiten op Port A. De gebruikte stroom mag niet hoger zijn dan 500mA per aansluiting. Als al uw componenten meer dan 300mA verbruiken, adviseer ik een externe voeding van 5VDC.

Poort B kan tot 8 digitale uitgangen. U kunt maximaal 8 lampen, LED's of andere componenten aansluiten op Port B. De stroom mag niet hoger zijn dan 500mA per aansluiting. Als al uw componenten meer dan 300mA verbruiken, adviseer ik een externe voeding van 5VDC.

FSBUS IO controller is designed to support keys, switches, buttons and rotaries used in a homemade flightdeck.The key interface has connection blocks for up to 64 keys with 1 line input (on/off switch).Rotaries, UpDown buttons require 2 inputs which reduces the amount of attachable keys to 32 (you can mix different).

Port A supports both analogue and digital interfaces. The PCB layout allows different configuration. There are two connection blocks for different concerns.
Each bit of Port A can be set to:

  • analogue input
  • analogue output (pulse with signal)
  • digital output (LEDs or lamps)

Port A as Analogue Input.
This port can also be configured for up to 8 analogue input source (potentiometers 10K).

Port A as Analogue Out.
Port A can support up to 8 analogue outputs. The analogue value is generated by timer driven pulse width modulation. It’s purpose is to drive analogue voltmeters or something else. The interval time is 25ms.

Port A as Digital Out.
Port A can support up to 8 digital outputs. You can connect up to 8 lamps, LED’s or other things to Port A. The current may not exceed 500mA per bit. If all your equipment requires more than 300mA, I recommend an external power source.

Port B can support up to 8 digital outputs. You can connect up to 8 lamps, LED’s or other things to Port B. The current may not exceed 500mA per bit.If all your equipment driven requires more than 300mA, I recommend an external power source.
Tutorial: QuickInfo FSBUS IO

FSBUS NG - DISPLAY

De 7-segment displays worden vaak gebruikt in MCP (autopilot) en de radio-stack van een vliegtuig cockpit. FSBUS layouts zijn er voor een 'TwoPack' en een 'SixPack' printplaat met respectievelijk 2 en 6 individuele controllers. Elke controller kan 6 7-segment displays aansturen. Beide layouts zijn geschikt voor 'common' anode of 'common' kathode en worden softwarematig ondersteund!

The 7 segment displays are commonly used in MCP and the radio-stack of a cockpit. FSBUS lay-outs are available for a 'TwoPack' and 'SixPack' PCB with 2 or 6 individual controllers.
Each controller may drive up to 6 7-segment-devices. Both types, common cathode and common anode, are supported.
Tutorial: QuickInfo FSBUS 2PACK (DISPLAY)
Tutorial: QuickInfo FSBUS 6PACK (DISPLAY)

FSBUS NG - DO64

Cockpits van grote verkeersvliegtuigen hebben honderden annunciators en waarschuwingslampjes. Omdat de FSBUS IO-controller slechts 16 aansluitingen ondersteunt, was er behoefte aan een meer krachtige uitgang controller.
De FSBUS DO64 controller ondersteunt tot 64 uitgangen voor lampjes of LED's. De kaart maakt gebruik van de ATTINY 2313 micro-controller.
De uitgangssectie maakt gebruik van de ULN2803 chip en zo onstaat een degelijke interface. Elke uitgang kan maximaal 500mA aansturen.
Alle lampen en LED's zijn verbonden door 16 pins connectors. Tussen een output pin en de respectievelijke ULN2803 kunt u een weerstand of een doorverbinding solderen. Een gebruikelijke waarde voor LED's is ongeveer 120 Ohm. U kunt de waarde uiteraard zelf berekenen.

Cockpits of big airliners have hundreds of annunciators and signal lamps. Since the FSBUS IO controller only supports up to 16 outputs, there is need for a more powerfull output controller.
This Digital Out 64 controller supports up to 64 digital channels. It is a micro-controller driven electronic component based on ATTINY2313.
The output section is driven by the ULN2803 chips to have a robust interface. Each channel can drive up to 500mA!
All lamps and LEDs are connected by 16 pin connectors. Between an output pin and the corresponding ULN driver pin, you can mount a resistor or a simple wired bridge. The value usefull for LEDs is about 120 Ohm. You can calculate the value by yourself.
Tutorial: QuickInfo FSBUS DO64

FSBUS NG - STEPPER

Stappenmotoren zijn erg handig voor de cockpit bouwers. Kleine stappenmotoren kunnen asjes aansturen in veel instrumenten.
Groter krachtige steppers kunnen 'power levers' in A/T mode aansturen, maar ook de trimwielen.
De controllers zijn gebaseerd op de ATmega168 processor (SMD versie) met gebruik van een 4 MHz kristal. De laag vermogen printplaat gebruikt een L293D driver voor een maximaal stroomverbuik van 500mA per motor.
De software is ontworpen om een absolute beweging (hoogtemeter) of een beweging in een 360° cirkel te ondersteunen. De bitruimte is 0-65535 (16 bit). Het toerental van de motor stappen en de motorvoeding is instelbaar door software. Voor het gebruik van een stappenmotor moet men gebruik maken van een externe voeding!

Stepper motors are very useful for home cockpit builders. Small stepper motors can drive axis in many gauge applications.
Bigger powerful steppers may drive auto-throttle or trimweels. The digital step control of a fix angle allows very precise control. The controllers are based on the ATMEGA168 processor (SMD version) driven by a 4MHz crystal. The low power board contains a L293D driver for up to 500mA motor current.
The software is designed to support an absolute move (altimeter) or a move in a 360° circle. The value range is 0-65535 (16 bit). Speed of the motor steps and the motor current is adjustable by software. It is recommended to drive the motors by an external power supply.

FSBUS NG - SERVO

De FSBUS NG SERVO elektronische component is ontworpen om servomotoren aan te sluiten. Een hobby servo is een goedkope bewegingscontroller en maken moeilijke aansturingsontwerpen voor uiteenlopende instrumenten overbodig..
De servosignalen worden gecontrollerd door het sturen van waarden van 0 tot 255. Deze controller vertaalt de ontvangen waarde in een signaallengte. Het FSBUS servo printplaatje kan maximaal 8 servo's aansturen. De beweging en positie van een servo kan men definiëren met FSadmin.

The FSBUS NG SERVO electronic component is designed to connect servomotors. Hobby servos are an inexpensive method of motion control.
They provide a solution for many robotic needs. Hobby servos eliminate the need to custom design a control system for each application. The servo signals are controlled by sending values from 0 to 255. The controller convert the values to the corresponding signal length. An FSBUS servo board controls up to 8 servos. You can define each initial position of a servo once during FSBUS controller setup!
Tutorial: QuickInfo FSBUS SERVO

FSBUS NG Circuit Board Images

© 2005 - 2022 Rob van Dijk disclaimer