www.rvdijk.nl

For those who decide to build their own Flight Simulator cockpit


This website gives you a lot of current information around building your own cockpit ... and this will change the way you fly a simulator!


Building your own Flight Simulator Cockpit - Not easy ... but possible!

Last ... not finished Fokker 50!

Na vele uren, dagen of jaren achter een tafel of bureau met joystick, flightstick, throttle en enkele beeldschermen komt voor de meeste virtuele vliegers de wens naar een definitieve opstelling. Ja, de wens om zelf een 'cockpit' te bouwen gaat een eigen leven leiden!

Het bouwen van een replica van een echte cockpit of het bouwen van een 'generic' cockpit voor gebruik met de Microsoft Flight Simulator, X-Plane of Prepar3D geeft een extra dimensie aan deze prachtige hobby.
Op deze pagina vindt u een algemene inleiding en een gedetailleerder vervolg waarin de door ons gebruikte hardware wordt omschreven. Uitdrukkelijk willen wij u melden dat er vele hier niet beschreven mogelijkheden zijn om uw cockpit tot 'leven' te brengen, echter wij beperken ons tot de door ons beproefde methodes.

'Last but not Least' willen we niet nalaten te vermelden dat het bouwen van een cockpit veel uren, geduld en talenten vraagt ... en velen tijdens de bouwperiode het vermoeide hoofd wel eens in de schoot leggen. Weet u echter gesterkt door het feit dat even zo velen u zijn voor gegaan en alleen of met hulp van de vele andere bouwers het project tot een goed einde hebben gebracht.
Uit eigen ervaring weten we dat de benodigde 'kennis' niet bij één ieder aanwezig is ... maar er onder de vele collega bouwers 'kennissen' aanwezig zijn die gaarne bereid zijn u van advies te dienen of daadwerkelijk hulp te bieden.
Wij wensen u veel succes met het bouwen en ... het plezier krijgt u dan automatisch!

After many hours, days or years behind a table or desk with joystick, flight-stick, throttle and some monitors for most virtual pilots they are looking for a final solution.
Yes, the desire to build their own cockpit! Building a replica of a real cockpit or build a generic cockpit for use with the Microsoft Flight Simulator, X-Plane or Prepar3D gives an extra dimension to this wonderful hobby. On this page you will find a general introduction and a more detailed follow-up in which the hardware used by us. We expressly inform you that there are many opportunities here not described your cockpit to 'life', however, we limit ourselves to our proven methods.

Last but not Least, we want to not fail to mention that building a cockpit many hours, patience and talents demands ... and many during the construction period the weary head ever in the womb. You know, however, encouraged by the fact that just as many you are gone and only or with the help of the many other builders the project to a successful conclusion.
From my own experience, we know that the necessary 'knowledge' not one each present ... but there are among the many fellow builders ' acquaintances ' present who are happy to advise you or actually to provide assistance.
We wish you a lot of success with building and ... the pleasure is guaranteed!

Create a real cockpit suitable as simulator

Het gebruik van een echte cockpit is slecht weggelegd voor een beperkt aantal simulator bouwers. Delen van een vliegtuigromp en specifiek het cockpitgedeelte zijn slechts sporadisch te verkrijgen.
De bewegende delen (throttles, sticks en roeren) zijn meestal eenvoudig bruikbaar te maken voor de simulator, alsmede de vele schakelaars welke met de nodige modificaties zeker hun oorspronkelijke functie kunnen behouden.
Anders is het echter met de instrumenten. Mochten de originele vliegtuiginstrumenten al om te bouwen zijn, dan zal dit geen eenvoudige opgave zijn en vaak resteert van het oorspronkelijke instrument slechts de indicator en zal de voormalige aansturing volledig vervangen moeten worden door een systeem waar stappenmotoren de indicator aansturen.

Belangrijk is vooraf de wensen en mogelijkheden goed te definiëren en dit is natuurlijk afhankelijk van de beschikbaarheid van een rompdeel met cockpit.
Neem vooral voldoende tijd om de beschikbare cockpit voor aanschaf goed te bestuderen. Dit voorkomt onnodige investeringen en een desillusie!

The use of a real cockpit is bad for a limited number of simulator builders. Parts of an air-plane fuselage and specifically the flight section are only sporadically available.
The moving parts (throttles, sticks and stirring) are usually easily usable for the simulator, as well as the many switches which with the necessary modifications certainly can retain their original function.
Otherwise it is, however, with the instruments. If the original aircraft instruments already to build, then this will be no easy task, and often remaining of the original instrument only the indicator and will completely replace the former control should be by a system where stepper motors drive the indicator.

It is important to advance the wishes and possibilities to define good and this is of course subject to the availability of a fuselage with cockpit.
Take enough time to the cockpit for acquisition available to study. This prevents unnecessary investments and a disillusionment!

A realistic cockpit

Het bouwen van een waarheidsgetrouwe cockpit is veelal een langlopend project. Vanaf het op tekening brengen van de cockpit tot het 'vliegklaar' opleveren verlopen meestal enkele jaren.
Voor het bouwen is enige kennis onontbeerlijk en we noemen enkele terreinen: bewerking van de consoles en panelen (hout, kunststof of metaal), fijnemechanica voor de constructie van de bewegende delen (sticks, throttles en roeren) en niet te vergeten: elektra en elektronica.

Een veel gehoorde kreet: 'een exacte kopie van een bestaande cockpit bouwen is een niet te klaren klus' wijst op het ontevreden gevoel als het paneel net niet de juiste kleur heeft als ons echte voorbeeld of de juiste schakelaar niet te verkrijgen is.
Vooral het exact nabouwen van een bestaande cockpit is een enorme uitdaging, maar vraagt ook om een behoorlijk portie doorzettingsvermogen om toch na een vaak lange bouwperiode met een 'tevreden' gevoel te kunnen zeggen: mijn cockpit is klaar.
Gelukkig heeft u hulp van de vele 'home' cockpitbouwers die u al zijn voorgegaan en hun kennis en ervaring is op het internet te raadplegen.

Boeing 737-800 Flight Deck

Building a realistic looking cockpit is a long-term project. Between the first drawings and having the cockpit fully operational a few years have passed.
To be able to build a cockpit, some knowledge is required. For example in the field of working wooden, plastic or metal panels, of precision engineering for construction of the moving parts (sticks, throttles and rudder) and of course in the field of electronics knowledge is required. The quote: 'building a precise copy of a real existing cockpit is impossible', spoken by many people points to the unsatisfied feeling people got when a panel is just a little bit different in colour than their real-life counterpart, or the exact right switch cannot be obtained.
Especially the exactness of building a replica of an existing cockpit is a big challenge. But it also requires a lot of persistence to say after a long period of building 'my cockpit is finished' with a smile. Fortunately, there are a lot of help available from de many 'home' cockpit-builders that already have succeeded. Their knowledge and experience is available on the internet.

A generic cockpit

Een algemene of 'generic' cockpit is niet gerelateerd aan een echte cockpit maar beschikt wel over alle mogelijkheden. De beslissing om een 'generic' (algemene) cockpit te bouwen is vaak een gevolg van de wens om verschillende type vliegtuigen te kunnen simuleren, waarbij het realistische gevoel prefereert boven het waarheidsgetrouwe uitzien van de cockpit.
Het bouwen van een 'generic' cockpit zal doorgaans sneller gaan en minder kosten met zich meebrengen. Omdat niet een exacte kopie van een bestaande cockpit wordt nagestreefd is de kans om dit project met een tevreden gevoel af te sluiten groot!

Definieer je wensen en mogelijkheden: één of meer motoren, propeller, turboprop, jet of alle mogelijkheden? Navcom (navigatie en communicatie radio's) met uitlezing van de actieve en stand-by frequenties op beeldscherm of op aparte displays? Draaiknoppen of tiptoetsen? Displays, beamer of beeldscherm(en)? Veel is mogelijk, maak echter vooraf uw wensenpakket!

A generic cockpit is a cockpit that isn't an exact copy. It has however all the possibilities of the real counterpart. The decision of building a generic cockpit is mostly a result of the wish to simulate multiple aircraft types. The realistic feeling is more important than the realistic look of the cockpit. Such a generic cockpit is usually built faster and will be less expensive.
Since the target is not to build an exact copy of the real counterpart, the chances of successful completion and a satisfying result of the project are greater.

Define your wishes and options: Do you want to simulate one or multiple engines? And are these proppeller, turboprop or jet driven? Or maybe all possibilities?
Do you like to have Navcom (navigation and communication) with readings of the active and standby frequencies or without? And do you like to have that on a monitor, or on seperate displays? Do you like to have rotary switches, tumbler-switches or push-buttons? Do you want to use monitors, beamers or displays for the outside view?

There are many possibilities, so make sure to define your wishes!

Define your wishes and options

Belangrijk is vooraf je wensen en mogelijkheden goed definiëren en dit begint bij de keuze van het type vliegtuig: Cessna 172 tot Fokker 100, Boeing 747 tot eventueel de cockpit van een helikopter?
Wordt het een cockpit met 'shell' of ... kiest u in voor een open structuur zonder de buitenschaal. Heeft u voldoende ruimte om de cockpit van uw keuze op schaal 1:1 te bouwen of toch liever een maatje kleiner? Misschien toch een simulator op een bewegend platform of wordt het een statische opstelling?

Important is to define your wishes and options very carefully. This already starts with the choice of aircraft: From a Cessna 172 to a Fokker 100, a Boeing 747 or cockpit of a helicopter?
Do you like to have a cockpit with 'shell' or.... do you choose to have an more open construction, without the outer-panels.
Do you have enough space available to build the cockpit of your choice 1:1 or do you like to have the cockpit just scaled a little bit down? Does the simulator going to be installed on the floor, or do you have a moving platform in mind?

... and moreover another important issue: displays ...

Hoe presenteren wij het buitenbeeld ... op één of meerdere beeldschermen, projecteren wij het beeld met een beamer of ... en deze mogelijkheid is er ook: willen we een 180° buitenbeeld? Huidige besturingssystemen (Windows Vista, Windows 7 and 8) en vele videokaarten ondersteunen het gebruik van meerdere beeldschermen.
Vooral kaarten met een Nvidia chipset maken een horizontale uitbreiding van het beeldscherm op eenvoudige wijze mogelijk.

Het buitenzicht heeft een grote impact op het realiteitsgevoel en vraagt derhalve om een weloverwogen keuze.
Uit bovenstaande inleiding mag u zeker concluderen dat het 'home' bouwen van een cockpit voor een ieder, in het bezit van enige vaardigheden, mogelijk is ... en in een groeiende gemeenschap actieve 'home' cockpitbouwers is 'kennis' belangrijk, echter niet onontbeerlijk. U heeft een wereld vol 'kennissen' die u graag van advies dienen en waar nodig ook nog een helpende hand wordt uitgestoken.

How to show the outside view...
Would you like to have the view on one or multiple monitors? Do you want to use a beamer to project the view or... And this is also possible: do you want to have a 180 degree view? The current Operating systems (Windows Vista, Windows 7 and 8) and many of the graphics cards support the use of multiple monitors.
Especially Nvidia graphics cards support the easy horizontal expanding of the desktop in a easy way.

The outside view does play a large role in the realistic of flying with the simulator and should therefore be considered carefully.
From the above introduction one may certainly conclude that the home building of a cockpit is possible for everyone with some skills... and within the growing community of active 'home cockpit constructors' knowledge is important, but not essential.
There is a world full of people that happily like to advice and help you wherever needed.

© 2005 - 2022 Rob van Dijk disclaimer